logo

Olomouc má svou mapu kreativity. Tvůrčímu potenciálu města dominují vývojáři softwaru, architekti, vydavatelé a překladatelé

Více než 1200 subjektů, obrat téměř pět miliard korun a pět tisíc zaměstnaných lidí. Takovou sílu mají v Olomouci a nejbližším okolí kulturní a kreativní průmysly. Vyplývá to z ojedinělého výzkumu, který právě dokončil ve spolupráci s městem tým z Univerzity Palackého.

Do kulturních a kreativních průmyslů se zahrnují odvětví opírající se o lidskou kreativitu, dovednost a talent. Patří sem několik oblastí jako například výtvarné umění, literatura, památky, muzea, design, architektura nebo média včetně filmu a videa. Vzhledem k proměňující se společnosti se země Evropské unie snaží zmapovat, kolik lidí působí v těchto rychle se rozvíjejících odvětvích, jaké mají možnosti a jaký ekonomický potenciál. V České republice má svou mapu již několik měst. Olomouc je ale první, které mapování uskutečnilo podle nové metodiky schválené ministerstvem kultury.

Výsledkem více než roční práce desetičlenného týmu Univerzity Palackého je analýza, která podrobně popisuje jednotlivá odvětví, jejich podíl na pracovním i ekonomickém trhu a problémy, s nimiž se potýkají. „Zjistili jsme například, že velmi silným odvětvím je Vývoj softwaru. Olomoučtí vývojáři velkou část své produkce dokáží uplatnit na zahraničních trzích jak v EU, tak v USA nebo Číně a Rusku. Současně ale z naší analýzy vyplývá, že právě tento segment velmi silně postrádá ve městě kvalifikované zaměstnance, včetně absolventů,“ vysvětlil vedoucí mapovacího týmu z Univerzity Palackého Radek Palaščák. Výsledky mapování tak mohou sloužit středním a vysokým školám k tomu, aby dokázaly aktualizovat své výukové plány a popřípadě otevřít nové obory, po kterých je na trhu poptávka.

K dalším klíčovým kreativním odvětvím na Olomoucku patří Literatura, knihy a tisk, využívající zejména humanitní zaměření olomoucké univerzity. Velkou část zaměstnanosti a obratu tohoto odvětví vytvářejí překladatelé. Významnou roli mezi kreativními odvětvími hraje Architektura, která je sice primárně podnikatelským odvětvím, ale zároveň vstupuje do veřejného prostoru tím, jak utváří podobu měst, obcí i krajiny. Nezastupitelnou pozici v regionu drží odvětví Kulturní dědictví, které těží především z faktu, že město i jeho blízké okolí patří mezi historicky a památkově nejzajímavější oblasti v ČR, ale také z husté sítě knihoven doplněné četnými olomouckými muzei, galeriemi a archivy. „Při mapování jsme poprvé v Olomouci sezvali stovky zástupců firem, živnostníků, příspěvkových, nevládních a dalších organizací působících v kreativních odvětvích na sérii moderovaných workshopů. Zjišťovali jsme, co by jejich oboru ve městě pomohlo k dynamičtějšímu rozvoji. Výstupy z této aktivity jsou velmi cennou součástí studie,“ doplnil Palaščák.

KLÍČOVÁ ZJIŠTĚNÍ V KOSTCE:
◄◄ SÍLA KKP: počty subjektů, jejich obrat i odhadovaný počet vytvořených pracovních příležitostí je ve srovnání s podobně velkými sídly vysoký
◄◄ PRACOVNÍ SÍLA: nejsilnější odvětví Vývoj softwaru ke svému dalšímu růstu postrádá kvalifikované zaměstnance (vč. absolventů), ale podobným problémům čelí i menší odvětví (např. módní průmysl či oblast filmu a médií)
◄◄ VZDĚLÁVÁNÍ: subjekty napříč odvětvími by přivítaly podporu programů umožňujících větší propojení praxe s přípravou na všech typech škol
◄◄ UNIVERZITA: klíčový subjekt vstupující prakticky do všech kreativních odvětví – v oblasti vzdělávání, přípravy na uplatnění v praxi KKP, ale i jako hybatel v KKP (historické objekty, festivaly, studentské spolky, rádio, vydavatelství…)
◄◄ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE představují pilíř kulturního sektoru i kulturních průmyslů a příjemce absolutní většiny veřejných prostředků na kulturu
◄◄ KREATIVNÍ CENTRUM: subjekty napříč odvětvími postrádají reálný či virtuální prostor pro tvorbu, setkávání, networking, vytváření spoluprací, obchodních příležitostí a komunity
◄◄ VEŘEJNÝ PROSTOR: subjekty z kreativních odvětví mají sílný zájem podílet se na řešení nejpalčivějších veřejných problémů – architektura a urbanismus, kulturní politika města, propagace Olomouce a regionu, praktické vzdělávání apod.

Díky analýze dostává město Olomouc zpětnou vazbu a unikátní souhrnná data, s nimiž může pracovat například v oblasti turismu, cestovního ruchu, kulturní politiky nebo při tvorbě strategického plánu města. K dispozici jsou také mapy znázorňující lokality, ve kterých se firmy a subjekty koncentrují. Podpora kulturních a kreativních odvětví se proto stává čím dál důležitější součástí strategií místního ekonomického rozvoje. „Zjištěné informace o existenci a počtu aktivních subjektů i o jejich ekonomickém přínosu slouží k lepšímu porozumění potřebám v daných odvětvích a také k cílenější podpoře aktivit, které ve městě vyvíjejí. Využití výsledků analýzy pro město spatřuji aktuálně zejména v procesu přípravy a tvorby strategického plánu města, v němž jeden z jeho pilířů nese název Konkurenceschopná a kreativní Olomouc,“ objasnil náměstek primátora města Olomouce Aleš Jakubec.

Koncept kulturních a kreativních průmyslů upozorňuje na to, že umění, kulturu a kreativitu nelze chápat jen jako nadstavbu hospodářské činnosti, ale jako jednu z jejích důležitých součástí s významným rozvojovým potenciálem. „Olomouc má v této oblasti mimořádný potenciál, o nějž by mělo být patřičně pečováno a pro jehož rozvoj by měly být vytvářeny co nejlepší podmínky. Olomouc by se mohla ve spojení s kreativními odvětvími profilovat jako moderní, dynamická a atraktivní destinace pro podnikatele i návštěvníky,“ řekl prorektor UP Petr Bilík.

 VĚDĚLI JSTE, ŽE…
◄◄ Na Olomoucku působí tři desítky spisovatelů a básníků?
◄◄ Několikrát do roka zde koncertuje 80 kapel a hudebních souborů – od dechovky, reggae a rocku až po punk či metal?
◄◄ Čtyři olomoucké společnosti se zaměřují na videotvorbu s využitím dronů?
◄◄ Olomoučtí softwaroví vývojáři velkou část své produkce „vyvážejí“ na Slovensko, do Německa, Velké Británie a dalších zemí EU, dále pak do USA, ale i Číny a Ruska?
◄◄ Skrytý potenciál dřímá v odvětví filmu – Olomouc a nejbližší region by se mohl stát vyhledávanou destinací. Úspěšní absolventi UP působí ve filmovém a video průmyslu (Kopřiva, Haluza, Partyš, Holý) i jako autoři a scénáristé (Sýkora, Smékal)
◄◄ V malém odvětví – oděvnictví a módní design – v poslední době vznikla řada malých lokálních provozoven, které navazují na bohatou prvorepublikovou tradici?

 

Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci je společným projektem Univerzity Palackého, statutárního města Olomouc a Olomouckého kraje. Na mapování se podílí tým složený ze zástupců univerzity, města a kreativních odvětví.