logo
  • Tvořím, inspiruju, žiju. V&nbspOlomouci.

    Tvořím, inspiruju, žiju. V Olomouci.

Mapování krok za krokem

Olomouc bude prvním městem, které mapování uskuteční podle Metodiky mapování kulturních a kreativních průmyslů na lokální a regionální úrovni ČR schválené Ministerstvem kultury. Jeho garantem je Institut umění – Divadelní ústav v Praze.

Mapování kulturních a kreativních průmyslů má podle této Metodiky 7 etap:
(klikněte na vybranou etapu – zobrazí se její stručný popis)

Vytvoření seznamu subjektů

V rámci první etapy jsme vytvořili databázi subjektů, která obsahuje firmy, veřejné instituce, neziskové organizace nebo živnostníky aktivní ve sledovaných odvětvích. Z dostupných databází jsme získali vstupní informace o téměř 4500 subjektech. Veřejné rejstříky však nejsou stoprocentně spolehlivým zdrojem informací. Museli jsme proto informace v databázi u každého subjektu zvlášť poctivě ověřit.

Více o výstupech této etapy...

Ověření seznamu

Ve druhé etapě jsme „verifikovali databázi“ – vytvářeli jsme co nejpřesnější seznam aktivních subjektů v kulturních a kreativních průmyslech. Upřesňovali jsme údaje o zaměstnanosti v jednotlivých odvětvích a zjišťovali údaje o ročním obratu subjektů. Aby byly informace co nejpřesnější, kontaktovali jsme informátory za každé sledované odvětví a získávali tak další cenné informace „z očí do očí“. Z průběžných výsledků vyplývá, že v kreativních odvětvích funguje v olomoucké aglomeraci skoro 1500 subjektů. Tento údaj ale pořád není konečný. Ověřování a doplňování seznamu, případně mazání v něm, budeme dělat i v dalších etapách.

Více o výstupech této etapy...

Zjišťování potřeb na seminářích

Ve třetí fázi mapování jsme zjišťovali další informace o jednotlivých odvětvích KKP, o jejich aktérech a jejich potřebách. Na semináře jsme si pozvali vybrané zástupce z deseti sledovaných odvětví. Zajímalo nás třeba to, co subjekty na Olomoucku produkují, zda pro ně existuje dostatek kvalifikované pracovní síly, jaká je spolupráce mezi subjekty v KKP navzájem, ale také jejich vztah k veřejné správě nebo ke vzdělávání a výzkumu. Semináře se konaly ve druhé v dubnu a v květnu 2016.

Více o výstupech této etapy...

Dotazníkové šetření

Důležitým zdrojem informací o mapovaných KKP bylo také dotazníkové šetření. Vybraným respondentům jsme položili otázky týkající se potřeb zkoumaných odvětví a možností rozvoje kreativity a kultury na Olomoucku. Dotazníky nám pomůžou ověřit si některé závěry, ke kterým jsme došli, a získat komplexní obrázek situace, ve které se lidé či organizace aktivní v kreativních odvětvích dnes nacházejí a fungují. Dotazníkové šetření jsme odstartovali v červnu 2016 a ukončili po letních prázninách.

Doplňkové metody

Strukturované rozhovory s těmi zástupci odvětví, kteří se nemohli účastnit z časových či kapacitních důvodů seminářů, doplnily předchozí výzkumné aktivity – semináře a webový dotazník. Cílem strukturovaných rozhovorů bylo zjistit detailnější názory týkající se potřeb daných odvětví a doplnit či rozšířit informace, které se nám povedlo získat od jednotlivých aktérů KKP v etapách I-IV. V této etapě jsme se zaměřili především na malý, ale rostoucí segment designu.

Kvantitativní analýza

 Kvantitativní analýza
Díky verifikované databázi kreativních subjektů a informacím získaných na seminářích a z dotazníkového šetření jsme pro každé odvětví vypracovali jeho kvantitativní analýzu, která přináší odpovědi především na tyto otázky: ◄◄ Jaká je skutečná síla jednotlivých kulturních a kreativních odvětví na Olomoucku? ◄◄ Kolik subjektů, firem, živnostníků, neziskových, příspěvkových a dalších organizací v nich aktivně působí? ◄◄ Kolik osob je v těchto odvětvích činných? ◄◄ Jaká je ekonomická síla těchto odvětví měřená jejich obratem? ◄◄ Jak jsou subjekty v okrese / ve statutárním městě Olomouci geograficky rozmístěny? Výstupem této etapy bude závěrečná studie, kterou zveřejníme na konci března 2017.

Kvalitativní analýza

 Kvalitativní analýza
Na základě informací získaných na seminářích se zástupci jednotlivých odvětví a výstupů z dotazníkového šetření jsme pro každé odvětví vypracovali jeho kvalitativní popis, který odpovídá na výzkumné otázky uvedené v plánu šetření. Zajímalo nás především: ◄◄ Jaké jsou hlavní potřeby analyzovaných kreativních odvětví? ◄◄ Co limituje další rozvoj odvětví? Co konkrétně odvětví potřebují pro svůj další rozvoj? ◄◄ Je nabídka vzdělávání v dovednostech, jež odvětví KKP na Olomoucku potřebují, dostatečná? ◄◄ Jak funguje spolupráce s orgány veřejné správy či školami? Výstupem této etapy bude závěrečná studie, kterou zveřejníme na konci března 2017.

 

Chcete vědět více? Kontaktujte nás.
Anebo si prohlédněte závěrečnou zprávu mapování kreativních odvětví na Olomoucku.

Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci je společným projektem Univerzity Palackého, statutárního města Olomouc a Olomouckého kraje. Na mapování se podílí tým složený ze zástupců univerzity, města a kreativních odvětví.