Kulturní a kreativní fórum / Olomouc / 30. 4. 2024

Napsal Magdalena Petrakova dne .

Dne 30. 4. 2024 proběhlo historicky první Kulturní a kreativní fórum, tedy setkání platformy iniciované Statutárním městem Olomouc jako nástroje pro komunikaci s kulturní veřejností, respektive aktéry napříč oblastí kulturních a kreativních odvětví. Jednalo se o „první výkop“ pracovních setkávání nad kulturními tématy ve městě Olomouc, v přímé návaznosti na jeden z dílčích cílů formulovaných ve Strategii rozvoje kultury a kreativních průmyslů města Olomouce na období 2022–2027. V návrhové části je totiž za jeden z výstupových indikátorů cíle 1.1 (Kulturní počiny vytvořené v Olomouci rezonují ve středoevropském prostoru) vytyčena právě existence a využívání progresivní komunikační platformy v oblasti kultury. Město si tedy po dvou letech od schválení Strategie zastupitelstvem může tento bod odškrnout jako „splněný“.

V prvním bloku fóra zástupce Města – Radim Schubert, vedoucí oddělení kultury, a Viktor Tichák, náměstek primátora pro oblast kultury – přítomné publikum informovali o tom, že právě v těchto měsících dochází k reorganizaci odboru kultury a cestovního ruchu na Magistrátu města Olomouce. Představitelé Města přiznali, že na hlavní úkol odboru kultury, kterým má být sledování implementace Strategie, dosud nebyl dostatek prostoru. Reorganizací má dojít k posílení odboru (byť ne ve smyslu navýšení úvazků) způsobem, kdy se má více pracovníků věnovat agendě kultury. Došlo proto k rozdělení odboru na dvě oddělení: oddělení koncepce kultury (které bude řešit dotační tituly, obecně závazné vyhlášky atp., vedoucím oddělení se stává Radim Schubert) a oddělení organizace společenských akcí (vedoucí oddělení je Lucie Rozbořilová), čímž dochází ke vzniku de facto produkční jednotky, na kterou je delegována organizace městských akcí (Svátky města, Dny kulturního dědictví etc.).

V dalším bloku Radim Schubert představil dotační programy v oblasti kultury a cestovního ruchu (programy: činnost kult. org., kulturní akce, publikační činnost, podpora služeb v cestovním ruchu + víceleté dotace v oblasti kultury), do kterých bylo pro rok 2024 alokováno celkem 14 500 tis., z toho 6 650 tis. na víceleté dotace a 7 850 tis. na ostatní (jednoleté) programy. Schubert dále referoval o Kalendáři akcí, jehož správu má oddělení na starosti. Informoval o měsíčních výstupech, které jsou generovány z tohoto kalendáře pro městské informační centrum a materiál publikovaný na plakátovacích plochách nebo citylightech. Jako „dluh“ Schubert uvedl výzvu spojenou s koordinací termínů kulturních akcí ve městě, na kterou se má zaměřit právě oddělení koncepce. Nyní probíhá fáze hledání funkčního mechanismu, jakým by se koordinovaly termíny, resp. se obousměrně informovalo o termínech, ve kterých pořadatelé akce připravují. Prezentující na to upozorňovali i v kontextu vyhlášek a záborů, které jsou povinni koordinovat s Ministerstvem vnitra (přičemž je staveno maximálně 6 přípustných výjimek pro každý kalendářní měsíc).

V dalším bloku prezentující přistoupili k představení Strategie rozvoje kultury a kreativních průmyslů města Olomouce na období 2022-2027, se kterou se přítomnou kulturní veřejnost pokusili obeznámit. Dá se konstatovat, že Strategie je kvalitně vypracovaná, pakliže vznikala (ideální) cestou participace kulturní veřejnosti (kulturní veřejnost měla možnost účastnit se veřejných projednávání) a pojmenovává veškerá slabá i silná místa, příležitosti i výzvy, které před olomouckou kulturou stojí. Strategie definuje 3 hlavní pilíře rozvoje: evropská image, komunitní podhoubí a dostupné zdroje. Strategie je strukturována dle specifických cílů, hlavních indikátorů a opatření.

Akční plán pro rok 2024 zahrnuje následující hlavní body:

 • propagace kulturních akcí (se zaměřením na kalendář akcí), 
 • podpora velkých festivalů, 
 • aktivity vztahující se ke KKO, 
 • nové kulturní akce (ZtracenáFest, Olomouc (o)žije), 
 • originální kulturní prostory – náplavka, Olodvorek, Bar Zahrada, 
 • komunitní akce i mimo centrum města
 • kreativní vzdělávání – nové učební obory, spolupráce s Olomouckým krajem, kreativně-edukační centrum při Moravském divadle a další
 • projekt Muzejní čtvrti – Náměstí republiky (UP, Vlastivědné muzeum a MUO), Trienále SEFO
 • prezentace současného umění v centru města, umělecké intervence ve veřejném prostoru – vzniká manuál, jak by měli jednotlivci/instituce postupovat, pokud chtějí instalovat umění ve veřejném prostoru
 • kreativní vouchery, podpora sdílených ateliérů – zatím blíže nedefinováno
 • zapojování aktérů KKO do kulturních aktivit města

Pro komunikaci s kulturní veřejností byly zřízeny webové stránky www.kko.olomouc.eu s třemi kapitolami v záhlaví: akce, strategie (a akční plány) a dotace.

Zároveň je v přípravě založení facebookové skupiny Kreativní křižovatka jako otevřené platformy pro komunikaci aktérů KKO.

Radim Schubert předal informaci, že informační centrum Olomouc nabízí kulturním aktérům služby ve formě propagace pořádaných akcí a prodeje vstupenek přes smsticket, ticketportal.

Další blok se věnoval konkrétnímu tématu: Olomouc Design Days, listopadové přehlídky (nejen) designu v Olomouci.  Prezentace se zhostila Anna Jánská, která je z pozice developera pro kulturní a kreativní průmysly koordinátorkou projektu za Inovační centrum Olomouckého kraje. Jánská zmínila novou roli UP v projektu (Creative University). V rámci konference, kterou připravuje ICOK, budou například akcentována témata jako kreativní vzdělávání, 3D tisk a umělá inteligence. Jánská pozvala na víkend 1.-3. listopadu, do kterého bude koncentrovaný program, například ožije festivalové centrum na Konviktu. Jánská vyzvala kulturní veřejnost k participaci na události. Zájemci mohou skrze formulář pod odkazem formulovat své připomínky, nápady či zpětnou vazbu jak k uplynulému prvnímu ročníku 2023, tak k připravovanému dalšímu ročníku 2024 či celkovým vizím ODD.

Andrea Hanáčková, prorektorka pro komunikaci a studentské záležitosti UP, představila dva obory vázané na kreativní průmysly:

 1. bakalářský studijní program Průmyslový design (4letý program realizovaný ve spolupráci s Vysokou školou báňskou Technické univerzity Ostrava) 
 2. od září 2024 pilotně spuštěný distanční obor Management v kreativních odvětvích (přihlášku bude možné podat do 30. 6. 2024), magisterský navazující program, který vzniká se zapojením pěti kateder UP.

V závěrečné fázi byl prostor pro zodpovídání dotazů z publika, kterých nebylo mnoho. Týkaly se koncesního řízení na provozovatele areálu letního kina (koncesní řízení stále probíhá a náměstek Tichák je vázán mlčenlivostí, takže nové informace nepodal), budoucnost tržnice, nebo dotačních programů.

Co lze pořadatelům vyčíst je, že k tomuto setkání nepřizvali facilitátora/facilitátorku. Profesionálně facilitovaná debata by umožnila využít potenciál kolektivní inteligence plného fóra. Hojná účast svědčí nejen o zájmu kulturní veřejnosti o podobná setkávání, ale také ochotě podílet se na řešení výzev, kterým město v oblasti kulturních a kreativních odvětví čelí. Hlavní otázka, jaké má kulturní veřejnost možnosti podílet se na naplňování kulturní Strategie, zůstala nezodpovězená. Nezbývá než doufat, že se nejedná o (na dlouhou dobu) poslední setkání tohoto typu. 

Pod odkazy jsou k dispozici obě prezentace (1. věnovaná Strategii + 2. věnovaná ODD) a také podrobnější dokument definující koncept a cíle ODD.

Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci je společným projektem Univerzity Palackého, statutárního města Olomouc a Olomouckého kraje. Na mapování se podílí tým složený ze zástupců univerzity, města a kreativních odvětví.