Mapování

Mapování kulturních a kreativních průmyslů na Olomoucku

Na projektu spolupracovali:

 • Jan Žůrek (scénická umění; kulturní dědictví)
 • Barbora Prágerová (literatura, knihy a tisk; facilitace seminářů kreativních odvětví)
 • Alžběta Smejkalová (oděvnictví a módní design; design; reklama)
 • Monika Beková (výtvarné umění; kulturní a umělecké vzdělávání)
 • Jan Pospíšil (architektura)
 • Lukáš Novák (vývoj softwaru)
 • Ivana Pustějovská (televize a rozhlas) 
 • Hana Štěpánková (facilitace seminářů kreativních odvětví)
 • Pavel Bednařík (film a video)
 • Zdeněk Zapata (design)
 • Ivan Puš (hudba)
 • Ondřej Martínek (hudba)

Co je mapování kulturních a kreativních průmyslů

Shromažďujeme a třídíme klíčové informace o odvětvích, v nichž se vzájemně propojuje kultura, kreativita a ekonomika. Získáváme tím komplexní obrázek sledovaných odvětví, mezi která patří například scénická umění, audiovizuální tvorba, architektura, umělecká řemesla nebo grafický design. Mapování ověřuje počet subjektů, jejich obrat, zaměstnanost nebo geografické rozmístění v olomouckém okrese.

Zaměřujeme se i na díla, produkty a služby, která sledovaná odvětví produkují. Všímáme si vzájemných vztahů mezi subjekty nebo jejich vazeb na střední a vysoké školy a veřejnou správu. Zajímáme se také o to, jak podmínky pro fungování firem zlepšit.

Na mapování se podílí tým složený ze zástupců Univerzity Palackéhostatutárního města Olomouc a kreativních odvětví. Základem společné aktivity je Memorandum o spolupráci na mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci. Dokument upravuje cíle a závazky zúčastněných aktérů. Mapování je financováno z rozpočtů univerzity, města a zčásti i Olomouckého kraje.

Proč mapujeme kulturní a kreativní průmysly v Olomouci

Olomouc získá jako jedno z prvních měst v České republice ucelený přehled o tom, jak významně se kulturní a kreativní průmysly podílejí na jeho ekonomickém profilu a jaký je jejich potenciál pro rozvoj města a celé aglomerace.

Město využije získané informace o síle kreativních odvětví pro zlepšování podmínek k podnikání, včetně propojení mapované oblasti s cestovním ruchem. Výsledky mapování zohlední například v připravovaném Strategickém plánu rozvoje města Olomouc a mikroregionu Olomoucko.

Získané informace se také odrazí v inovacích studijních oborů na středních a vysokých školách, kde studují zájemci o kulturní a kreativní aktivity.

Kterých odvětví se mapování týká

Mapování v Olomouci zahrne prakticky všechny oblasti, které v Evropě považujeme za součást kulturních a kreativních průmyslů. Konkrétně se jedná o 14 odvětví ve třech sektorech.

Kulturní sektor:

 •  scénická umění
 •  výtvarná umění
 •  kulturní a umělecké vzdělávání
 •  památky, muzea a galerie
 •  knihovny a archivy
 •  řemesla

Kulturní průmysly:

 •  film a video
 •  hudba
 •  televize a rozhlas
 •  knihy a tisk
 •  vývoj software a videoher

Kreativní průmysly:

 •  architektura
 •  design
 •  reklama

Co získají subjekty, které se mapování aktivně zúčastní

Firmy, organizace a podnikatelé v kulturním a kreativním sektoru získají možnost:

 • sdílet informace o svých potřebách a problémech, se kterými se v praxi potýkají
 • podílet se na plánování rozvoje v oblasti kultury a kreativních odvětví na úrovni města, okresu, kraje či celé republiky
 • ovlivňovat obsah studijních oborů, které připravují absolventy pro kulturní a kreativní odvětví
 • dostat se na „Mapu kreativity“, která jako jeden z výsledků mapování vznikne ve spolupráci s odborníky z katedry geoinformatiky UP.
 

Mapování v ČR

Více informací a také přehledy, statistiky nebo prezentace z dalších měst, kde už mapování mají hotové, najdete na stránkách Kreativní Česko. Nebo se rovnou podívejte na souhrnné zprávy z mapování z Pardubic nebo ze Zlínska. Speciální pozornost pak věnovali tradičním řemeslům v Uherském Hradišti.

Mapování krok za krokem

Olomouc bude prvním městem, které mapování uskuteční podle Metodiky mapování kulturních a kreativních průmyslů na lokální a regionální úrovni ČR schválené Ministerstvem kultury. Jeho garantem je Institut umění – Divadelní ústav v Praze.

Mapování kulturních a kreativních průmyslů má podle této Metodiky 7 etap (klikněte na vybranou etapu – zobrazí se její stručný popis):

VYTVOŘENÍ SEZNAMU SUBJEKTŮ
V rámci první etapy jsme vytvořili databázi subjektů, která obsahuje firmy, veřejné instituce, neziskové organizace nebo živnostníky aktivní ve sledovaných odvětvích. Z dostupných databází jsme získali vstupní informace o téměř 4500 subjektech. Veřejné rejstříky však nejsou stoprocentně spolehlivým zdrojem informací. Museli jsme proto informace v databázi u každého subjektu zvlášť poctivě ověřit.

Více o výstupech této etapy...

OVĚŘENÍ SEZNAMU
Ve druhé etapě jsme „verifikovali databázi“ – vytvářeli jsme co nejpřesnější seznam aktivních subjektů v kulturních a kreativních průmyslech. Upřesňovali jsme údaje o zaměstnanosti v jednotlivých odvětvích a zjišťovali údaje o ročním obratu subjektů. Aby byly informace co nejpřesnější, kontaktovali jsme informátory za každé sledované odvětví a získávali tak další cenné informace „z očí do očí“. Z průběžných výsledků vyplývá, že v kreativních odvětvích funguje v olomoucké aglomeraci skoro 1500 subjektů. Tento údaj ale pořád není konečný. Ověřování a doplňování seznamu, případně mazání v něm, budeme dělat i v dalších etapách.

Více o výstupech této etapy...

ZJIŠŤOVÁNÍ POTŘEB NA SEMINÁŘÍCH
Ve třetí fázi mapování jsme zjišťovali další informace o jednotlivých odvětvích KKP, o jejich aktérech a jejich potřebách. Na semináře jsme si pozvali vybrané zástupce z deseti sledovaných odvětví. Zajímalo nás třeba to, co subjekty na Olomoucku produkují, zda pro ně existuje dostatek kvalifikované pracovní síly, jaká je spolupráce mezi subjekty v KKP navzájem, ale také jejich vztah k veřejné správě nebo ke vzdělávání a výzkumu. Semináře se konaly ve druhé v dubnu a v květnu 2016.

Více o výstupech této etapy...

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ

Důležitým zdrojem informací o mapovaných KKP bylo také dotazníkové šetření. Vybraným respondentům jsme položili otázky týkající se potřeb zkoumaných odvětví a možností rozvoje kreativity a kultury na Olomoucku. Dotazníky nám pomůžou ověřit si některé závěry, ke kterým jsme došli, a získat komplexní obrázek situace, ve které se lidé či organizace aktivní v kreativních odvětvích dnes nacházejí a fungují. Dotazníkové šetření jsme odstartovali v červnu 2016 a ukončili po letních prázninách.

DOPLŇKOVÉ METODY
Strukturované rozhovory s těmi zástupci odvětví, kteří se nemohli účastnit z časových či kapacitních důvodů seminářů, doplnily předchozí výzkumné aktivity – semináře a webový dotazník. Cílem strukturovaných rozhovorů bylo zjistit detailnější názory týkající se potřeb daných odvětví a doplnit či rozšířit informace, které se nám povedlo získat od jednotlivých aktérů KKP v etapách I-IV. V této etapě jsme se zaměřili především na malý, ale rostoucí segment designu.
KVANTITATIVNÍ ANALÝZA
 Kvantitativní analýza
Díky verifikované databázi kreativních subjektů a informacím získaných na seminářích a z dotazníkového šetření jsme pro každé odvětví vypracovali jeho kvantitativní analýzu, která přináší odpovědi především na tyto otázky:
◄◄ Jaká je skutečná síla jednotlivých kulturních a kreativních odvětví na Olomoucku?
◄◄ Kolik subjektů, firem, živnostníků, neziskových, příspěvkových a dalších organizací v nich aktivně působí?
◄◄ Kolik osob je v těchto odvětvích činných?
◄◄ Jaká je ekonomická síla těchto odvětví měřená jejich obratem?
◄◄ Jak jsou subjekty v okrese / ve statutárním městě Olomouci geograficky rozmístěny?
Výstupem této etapy bude závěrečná studie, kterou zveřejníme na konci března 2017.
KVALITATIVNÍ ANALÝZA
 Kvalitativní analýza
Na základě informací získaných na seminářích se zástupci jednotlivých odvětví a výstupů z dotazníkového šetření jsme pro každé odvětví vypracovali jeho kvalitativní popis, který odpovídá na výzkumné otázky uvedené v plánu šetření. Zajímalo nás především:
◄◄ Jaké jsou hlavní potřeby analyzovaných kreativních odvětví?
◄◄ Co limituje další rozvoj odvětví? Co konkrétně odvětví potřebují pro svůj další rozvoj?
◄◄ Je nabídka vzdělávání v dovednostech, jež odvětví KKP na Olomoucku potřebují, dostatečná?
◄◄ Jak funguje spolupráce s orgány veřejné správy či školami? Výstupem této etapy bude závěrečná studie, kterou zveřejníme na konci března 2017.
Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci je společným projektem Univerzity Palackého, statutárního města Olomouc a Olomouckého kraje. Na mapování se podílí tým složený ze zástupců univerzity, města a kreativních odvětví.