Olomouc má svou mapu kreativity. Tvůrčímu potenciálu města dominují vývojáři softwaru, architekti, vydavatelé a překladatelé

Napsal rostanetek dne .

Více než 1200 subjektů, obrat téměř pět miliard korun a pět tisíc zaměstnaných lidí. Takovou sílu mají v Olomouci a nejbližším okolí kulturní a kreativní průmysly. Vyplývá to z ojedinělého výzkumu, který právě dokončil ve spolupráci s městem tým z Univerzity Palackého.

Do kulturních a kreativních průmyslů se zahrnují odvětví opírající se o lidskou kreativitu, dovednost a talent. Patří sem několik oblastí jako například výtvarné umění, literatura, památky, muzea, design, architektura nebo média včetně filmu a videa. Vzhledem k proměňující se společnosti se země Evropské unie snaží zmapovat, kolik lidí působí v těchto rychle se rozvíjejících odvětvích, jaké mají možnosti a jaký ekonomický potenciál. V České republice má svou mapu již několik měst. Olomouc je ale první, které mapování uskutečnilo podle nové metodiky schválené ministerstvem kultury.

Kulturní a kreativní odvětví jsou založena na lidské tvořivosti, dovednostech a talentu.

Výsledkem více než roční práce desetičlenného týmu Univerzity Palackého je analýza, která podrobně popisuje jednotlivá odvětví, jejich podíl na pracovním i ekonomickém trhu a problémy, s nimiž se potýkají. „Zjistili jsme například, že velmi silným odvětvím je Vývoj softwaru. Olomoučtí vývojáři velkou část své produkce dokáží uplatnit na zahraničních trzích jak v EU, tak v USA nebo Číně a Rusku. Současně ale z naší analýzy vyplývá, že právě tento segment velmi silně postrádá ve městě kvalifikované zaměstnance, včetně absolventů,“ vysvětlil vedoucí mapovacího týmu z Univerzity Palackého Radek Palaščák. Výsledky mapování tak mohou sloužit středním a vysokým školám k tomu, aby dokázaly aktualizovat své výukové plány a popřípadě otevřít nové obory, po kterých je na trhu poptávka.

K dalším klíčovým kreativním odvětvím na Olomoucku patří Literatura, knihy a tisk, využívající zejména humanitní zaměření olomoucké univerzity. Velkou část zaměstnanosti a obratu tohoto odvětví vytvářejí překladatelé. Významnou roli mezi kreativními odvětvími hraje Architektura, která je sice primárně podnikatelským odvětvím, ale zároveň vstupuje do veřejného prostoru tím, jak utváří podobu měst, obcí i krajiny. Nezastupitelnou pozici v regionu drží odvětví Kulturní dědictví, které těží především z faktu, že město i jeho blízké okolí patří mezi historicky a památkově nejzajímavější oblasti v ČR, ale také z husté sítě knihoven doplněné četnými olomouckými muzei, galeriemi a archivy. „Při mapování jsme poprvé v Olomouci sezvali stovky zástupců firem, živnostníků, příspěvkových, nevládních a dalších organizací působících v kreativních odvětvích na sérii moderovaných workshopů. Zjišťovali jsme, co by jejich oboru ve městě pomohlo k dynamičtějšímu rozvoji. Výstupy z této aktivity jsou velmi cennou součástí studie,“ doplnil Palaščák.

KLÍČOVÁ ZJIŠTĚNÍ V KOSTCE:
◄◄ SÍLA KKP: počty subjektů, jejich obrat i odhadovaný počet vytvořených pracovních příležitostí je ve srovnání s podobně velkými sídly vysoký
◄◄ PRACOVNÍ SÍLA: nejsilnější odvětví Vývoj softwaru ke svému dalšímu růstu postrádá kvalifikované zaměstnance (vč. absolventů), ale podobným problémům čelí i menší odvětví (např. módní průmysl či oblast filmu a médií)
◄◄ VZDĚLÁVÁNÍ: subjekty napříč odvětvími by přivítaly podporu programů umožňujících větší propojení praxe s přípravou na všech typech škol
◄◄ UNIVERZITA: klíčový subjekt vstupující prakticky do všech kreativních odvětví – v oblasti vzdělávání, přípravy na uplatnění v praxi KKP, ale i jako hybatel v KKP (historické objekty, festivaly, studentské spolky, rádio, vydavatelství…)
◄◄ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE představují pilíř kulturního sektoru i kulturních průmyslů a příjemce absolutní většiny veřejných prostředků na kulturu
◄◄ KREATIVNÍ CENTRUM: subjekty napříč odvětvími postrádají reálný či virtuální prostor pro tvorbu, setkávání, networking, vytváření spoluprací, obchodních příležitostí a komunity
◄◄ VEŘEJNÝ PROSTOR: subjekty z kreativních odvětví mají sílný zájem podílet se na řešení nejpalčivějších veřejných problémů – architektura a urbanismus, kulturní politika města, propagace Olomouce a regionu, praktické vzdělávání apod.

Díky analýze dostává město Olomouc zpětnou vazbu a unikátní souhrnná data, s nimiž může pracovat například v oblasti turismu, cestovního ruchu, kulturní politiky nebo při tvorbě strategického plánu města. K dispozici jsou také mapy znázorňující lokality, ve kterých se firmy a subjekty koncentrují. Podpora kulturních a kreativních odvětví se proto stává čím dál důležitější součástí strategií místního ekonomického rozvoje.

Zjištěné informace o existenci a počtu aktivních subjektů i o jejich ekonomickém přínosu slouží k lepšímu porozumění potřebám v daných odvětvích a také k cílenější podpoře aktivit, které ve městě vyvíjejí. Využití výsledků analýzy pro město spatřuji aktuálně zejména v procesu přípravy a tvorby strategického plánu města, v němž jeden z jeho pilířů nese název Konkurenceschopná a kreativní Olomouc,“ objasnil náměstek primátora města Olomouce Aleš Jakubec.

Stáhněte si závěrečnou studii kreativních odvětví na Olomoucku

Koncept kulturních a kreativních průmyslů upozorňuje na to, že umění, kulturu a kreativitu nelze chápat jen jako nadstavbu hospodářské činnosti, ale jako jednu z jejích důležitých součástí s významným rozvojovým potenciálem. „Olomouc má v této oblasti mimořádný potenciál, o nějž by mělo být patřičně pečováno a pro jehož rozvoj by měly být vytvářeny co nejlepší podmínky. Olomouc by se mohla ve spojení s kreativními odvětvími profilovat jako moderní, dynamická a atraktivní destinace pro podnikatele i návštěvníky,“ řekl prorektor UP Petr Bilík.

 VĚDĚLI JSTE, ŽE…
◄◄ Na Olomoucku působí tři desítky spisovatelů a básníků?
◄◄ Několikrát do roka zde koncertuje 80 kapel a hudebních souborů – od dechovky, reggae a rocku až po punk či metal?
◄◄ Čtyři olomoucké společnosti se zaměřují na videotvorbu s využitím dronů?
◄◄ Olomoučtí softwaroví vývojáři velkou část své produkce „vyvážejí“ na Slovensko, do Německa, Velké Británie a dalších zemí EU, dále pak do USA, ale i Číny a Ruska?
◄◄ Skrytý potenciál dřímá v odvětví filmu – Olomouc a nejbližší region by se mohl stát vyhledávanou destinací. Úspěšní absolventi UP působí ve filmovém a video průmyslu (Kopřiva, Haluza, Partyš, Holý) i jako autoři a scénáristé (Sýkora, Smékal)
◄◄ V malém odvětví – oděvnictví a módní design – v poslední době vznikla řada malých lokálních provozoven, které navazují na bohatou prvorepublikovou tradici?

 

Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci je společným projektem Univerzity Palackého, statutárního města Olomouc a Olomouckého kraje. Na mapování se podílí tým složený ze zástupců univerzity, města a kreativních odvětví.