Výzkum

2019 – 2020 | Výzkum motivací aktérů kreativních průmyslů v olomoucké aglomeraci a návrh strategie pro posílení segmentu | TAČR Univerzity Palackého  – Kreativní Olomouc se zapojila do výzkumu, jejímž cílem je analýza současné místní situace a návrh opatření pro zamezení tzv. odlivu mozků (brain drain), odchodu talentů a lidského kapitálu.

Univerzita Palackého dlouhodobě inicializuje téma KKP v Olomouci, proto momentálně  probíhá také výzkum na zjištění motivací aktérů zapojených do KKP – zjišťování jejich potřeb, důvodů a motivací pro setrvání v Olomouci či přesunu jinam. Průběžná zpráva (identifikující silné stránky, slabé stránky a příležitosti Olomoucké aglomerace z pohledu vás, zástupců KKP) a z ní pramenící doporučení je pro Vás k dispozici na https://kkp.upol.cz/prubezna-zprava/ respektive https://kkp.upol.cz/dilci-doporuceni/

2016 | PŘÍPRAVA ADAPTACE VŠ NA POTŘEBY KULTURNÍCH A KREATIVNÍCH PRŮMYSLŮ 

V roce 2016 proběhla spolupráce jedenácti univerzit v rámci centralizovaného rozvojového programu MŠMT, kterou Univerzita Palackého v Olomouci koordinovala:

  • vytvoření funkční sítě českých vysokých škol – zapojené VŠ*
  • analýza aktuálního stavu a potřeb kulturních a kreativních průmyslů 
  • analýza koncepce a obsahu studijních předmětů / oborů připravujících absolventy uplatnitelné ve sféře KKP – tzv. „kreativní mapa“ českých VŠ
  • 583 položek v „kreativní mapě“ českých VŠ
  • více než 100 z nich z UP především z uměnovědných a uměnovýchovných kateder (FF, PdF) – celkem 8 kateder: bohemistika, divadelní a filmová studia, muzikologie, dějiny umění, mediálních, kulturální studia a žurnalistika, hudební výchova, výtvarná výchova a speciálněpedagogická studia
  • návrhy a doporučení k inovaci stávajících předmětů / studijních oborů
  • workshopy, kolokvia, studentské konference apod.
  • vytvoření grafického systému – zviditelnění konceptu KKP
  • závěrečná studie shrnující výstupy z jednotlivých regionů

Regionální analýza Olomouce je k dispozici formou tištěné i online studie: https://kreativniolomouc.cz/wp-content/uploads/2019/02/Kreativni_prumysly_Olomouc.pdf

 * Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Masarykova univerzita, Mendelova Univerzita v Brně, Ostravská univerzita, Technická univerzita v Liberci, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Univerzita Palackého v Olomouci, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Vysoká škola ekonomický v Praze, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Vysoké učení technické v Brně, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Západočeská univerzita v Plzni

Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci je společným projektem Univerzity Palackého, statutárního města Olomouc a Olomouckého kraje. Na mapování se podílí tým složený ze zástupců univerzity, města a kreativních odvětví.